تمرین شبیه سازی پیش از مسابقه استقلال

تمرین شبیه سازی پیش از مسابقه استقلال
تیم فوتبال استقلال امروز یک جلسه تمرینی سبک برگزار کرد.