سفر رئیس جمهور به قزوین

سفر رئیس جمهور به قزوین
بیستمین سفر استانی رئیس جمهور، با قطار به قزوین انجام شد.